Sociaal-agogische projecten

Projectmatig werken, Handleiding voor projectsturing in de non-profit sector. Nelissen, 2007 (197 pp);
ISBN: 978 90 244 1775 9


Projectmatig werken is een onmisbare methodiek voor professionals in de sociale sector om projecten te starten en te begeleiden in complexe maatschappelijke situaties.

Projectmatig werken biedt  praktische instrumenten voor projectuitvoering in de non profit sector. Het is een praktijkboek: leren door doen. Daardoor kan de lezer direct aan de slag gaan met het ontwikkelen van een eigen projectvoorstel. Het boek is geschreven voor professionals die projectplannen ontwikkelen voor maatschappelijke vraag­stukken, knelpunten en behoeften. Het is ook heel nuttig voor projectleiders die in dienst zijn van (wijk) welzijnsorganisaties, instellingen in de GGZ, woningbouwverenigingen, locale overheid, educatieve centra, jeugdinternaten, bureaus voor jeugdzorg en andere non-profit instellingen. Tenslotte is het bedoeld voor hbo-studenten om zich de methodiek van projectmatig werken eigen te maken.


Inhoudsopgave

Voorwoord

Inleiding

1 Werkmodel voor projectontwikkeling
   1.1 Uitgangspunten
   1.2 Opzet
   1.3 De context van het project


Deel I  Van idee naar globaal plan

2 De oriëntatiefase: wat is er aan de hand
   2.1 Voorgeschiedenis van het project
   2.2 Probleemanalyse: wat is voor wie waarom een probleem
   2.3 Situatieanalyse: wat zijn de feiten
   2.4 Positieanalyse: wie kunnen welke rol spelen
   2.5 Condities
   2.6 Integrale analyse en de vier kwadranten van Ken Wilber
   2.7 Wie doet het vooronderzoek en wie bepaalt

3 De definitiefase: wat wordt de inzet van het project
   3.1 De probleemformulering
   3.2 Feiten en interpretaties
   3.3 Het formuleren van de ongewenste situatie
   3.4 Het formuleren van de gewenste situatie (het doel)
   3.5 Oplossingsgerichte en educatieve doelen
   3.6 Je tot het doel beperken
   3.7 Projectafbakening
   3.8 Bepalen 'projecteisen'

4 De strategiefase: op zoek naar tussendoelen en middelen
   4.1 Factoren-analyse
   4.2 Netwerkanalyse
   4.3 Analyse: wat en hoe leren mensen
   4.4 Meer bouwstenen voor de strategie

5 De ontwerpfase: de contouren van het project
   5.1 Het ontwerp
   5.2 Mijlpalen
   5.3 Doelenplannen voor de interne en externe strategie
   5.4 Mijlpalenplan
   5.5 Middelen, sleutelactiviteiten en 'vieringen'
   5.6 Opstellen projectopdracht en subsidieaanvragen

6 Projectbeheer
   6.1 Plannen en beheersen
   6.2 Normen stellen: globaal
   6.3 Financieel beheer
   6.4 Tijdbeheer
   6.5 Kwaliteit en Arbeidsomstandigheden, Informatie en Organisatie
   6.6 De beheerscyclus
   6.7 Computerprogramma's

Deel II  Van voorbereiding naar uitvoering.

7. De projectorganisatie
   7.1 Pas op de plaats
   7.2 Opdrachtgever en opdrachtnemer
   7.3 Samenstelling projectteam
   7.4 Project Start-Up (PSU)
   7.5 Werken binnen een netwerk
   7.6 Cultuur

8. De projectleider
   8.1 Functie, taken en kwaliteiten
   8.2 De projectleider als leidinggevende
   8.3 Managen van diversiteit
   8.4 Het TOPOI model
   8.5 Spiral Dynamics (SD)
   8.6 Persoonlijk time-management

9. Voorbereiding van de uitvoering
   9.1 Communicatieve planning
   9.2 Fasering van de uitvoering, een voorbeeld
   9.3 Een tijdraming maken
   9.4 Programmering
   9.5 Lopend draaiboek

10. Uitvoering en nazorg
   10.1 Procesmonitoring
   10.2 Schriftelijke planning
   10.3 Rapportages
   10.4 Checklist communicatie
   10.5 Projectmatig evalueren
   10.6 Nazorgfase

Bijlage 1: Competenties projectleider
Bijlage 2: Wanneer kiezen voor projectmatig werken
Bijlage 3: Overzicht deeldocumenten
Bijlage 4: Inhoudelijke activiteiten in de projectfasen
Bijlage 5: Vier beslisdocumenten
Bijlage 6: Activeringsmogelijkheden
Bijlage 7: Hulpvragen bij de afbakening van een project
Bijlage 8: Lijst actoren Quality Centre
Bijlage 9: Mijlpalenplan Quality Centre 2006-2008
Bijlage 10: Mijlpalenplan 'Overlast'

Literatuur


 



terug naar boven, of keer terug naar de vorige pagina door dit venster te sluiten

Hebt u deze pagina niet vanuit onze website geopend, klik dan op Home om de overige pagina's van de website te kunnen bekijken.